เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอรนุช ศิลป์มณีพันธ์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวแนะนำโครงการ
จากนั้น การบรรยาย เรื่อง ผลการดำเนินการสำรวจและประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แนวปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปของหน่วยงาน และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะ และกิจกรรม Workshop “การประเมินความเสี่ยง” โดย นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)