เว็บไซต์เก่า

Dent MU Green Market สินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Dent MU Green Market สินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566