INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
เปิดเมื่อจำเป็น..ปิดเมื่อเลิกใช้งาน คิดก่อนใช้ประหยัดพลังงาน ปิดไฟ-ปิดแอร์ ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

เปิดเมื่อจำเป็น..ปิดเมื่อเลิกใช้งาน คิดก่อนใช้ประหยัดพลังงาน ปิดไฟ-ปิดแอร์ ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

ลงข่าว ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567