INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564” ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ  สายแก้ว ผู้ช่วยคณบดี ร่วมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของคณะฯ แก่คณะกรรรมการตรวจประเมิน  โดยวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น