INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น.

 

สถานที่จำหน่าย : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567