INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2564 แก่บุคลากรของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2564 แก่บุคลากรของคณะฯ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2564 แก่บุคลากรของคณะฯ เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ภายในสำนักงาน ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน Green office โดยมี รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต ให้เกียรติบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว ในหมวดต่างๆ อาทิเช่น การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดซื้อและจัดจ้าง พร้อมตอบข้อซักถามปัญหา
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านทาง Cisco Webex Meeting