เว็บไซต์เก่า

งานนิทรรศการ DT Zero Waste

งานนิทรรศการ DT Zero Waste

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานนิทรรศการ DT Zero Waste โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมถึงการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ลำดับถัดไปเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2566 จากนั้นเป็นการมอบรางวัล ESPReL แก่ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ภายในงานมีการออกบูธด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Green Market ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม