เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความเป็นมา

ภาควิชารังสีวิทยามีจุดเริ่มต้นในเวลาเดียวกันกับการเริ่มตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2517

 

ปรัชญา

ทันตรังสีวินิจฉัยเป็นพื้นฐานของการศึกษาทันตแพทย์

 

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ให้มีความรู้ด้านรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมและนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์

1.สร้างสรรค์ทันตบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ การบริการ ทางด้านรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2. ให้การบริการด้านรังสีวินิจฉัยทางทันตกรรมแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

 

พันธกิจ

1. ดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักศึกษาหลังปริญญา นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์
2. ส่งเสริมงานวิจัยและผลิตผลทางวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน
3. ให้บริการถ่ายภาพรังสีช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค การวางแผนการ รักษา ตลอดจนติดตามผลการรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพแก่ประชาชน รักษา ตลอดจนติดตามผลการ รักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพแก่ประชาชน
4. ส่งเสริมให้ทันตบุคลากรในภาคฯ ตระหนักถึงคุณค่าและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

วัตถุประสงค์

1. จัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อสร้างทันตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะในการใช้รังสีเอกซ์ เพื่อการวินิจฉัยโรคในช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถควบคุมการใช้รังสีเอกซ์เพื่องานวินิจฉัยอย่างถูกต้อง
2. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลังปริญญาในสาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลังปริญญาในสาขาอื่นของทันตแพทย์
3. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือในงานวิจัย เพื่อความก้าวหน้าในงานทันตกรรมของบุคลากรทั้งในและนอกส่วนงาน
4. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและประทับใจในการถ่ายภาพรังสีบริเวณช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แก่ผู้มารับบริการ
5. สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ