เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
– M.Sc. in Implantology and Dental Surgery
International Medical College (IMC) Germany
– วท.ม. รังสีวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ :
Dental implant,
Cone-beam CT

E-mail : jee.ji@hotmail.com