เว็บไซต์เก่า

นางสาวศรัญญา ไชยกันทะ

นักรังสีการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

E-mail : sarunyachaikantha@gmail.com