เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.กรกมล กรีฑาภิรมย์

– ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
– Ph.D (Oral and Maxillofacial Radiology)

ความเชี่ยวชาญ :
CBCT,Temporomandibular joint
Head and neck tumours

Tel. : 02-200-7837 ext.20

E-mail : kornkamol.kre@mahidol.ac.th