เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.อาภัสรา สุคนธปฏิภาค

อาจารย์พิเศษ

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล