เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.วรางคณา วีระวานิช

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาเอก (Dental Science: Oral and Maxillofacial Radiology) มหาวิทยาลัยคิวชู

ความเชี่ยวชาญ : Cone-beam CT

E-mail : warangkana.wee@mahidol.ac.th

Tel. 02-200-7837 ext.21