เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล
– Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radiology)
– อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาวิทยาการ วินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ :
Temporomandibular joint,
Cone-beam CT

Tel. : 02-200-7837 ext.22

E-mail : raweewan.ara@mahidol.ac.th