เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.ทพญ.สุภัค งามสม

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล
– Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radiology)

ความเชี่ยวชาญ :
Cone-beam CT,
Diffusion-weighted MRI,
Temporomandibular joint

Tel. : 02-200-7837 ext.17

E-mail : supak.black@gmail.com, supak.nga@mahidol.ac.th