เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.ปรียพร ศรีมาวงษ์

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล
– วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร์)
– Ph.D. (Dental Science)

ความเชี่ยวชาญ :
Cone Beam Computed Tomography,
Diagnostic Imaging

Tel. : 02-200-7837 ext.15

E-mail : preeyaporn.sri@mahidol.ac.th