เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.สุชยา ดำรงค์ศรี

– Ph.D. (Oral Biology)
– M.S. (Oral and Maxillofacial Radiology)
– American Board of Oral and Maxillofacial Radiology
– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ : Oral and maxillofacial Radiology

Research field :
Carotid artery calcification,
Cone-Beam computed tomography, Digital imaging

Tel. : 02-200-7837 ext.18

E-mail : suchaya.drs@mahidol.ac.th