เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ธนภรณ์ ปภัสราทร

– ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล,
– วท.ม. (รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ :
Cone-beam CT,
AI in dental imaging

Tel. : 02-200-7837 ext.14

E-mail : dhanaporn94@gmail.com, dhanaporn.pap@mahidol.ac.th