เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา

– ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต(รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ม.มหิดล
– Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radiology)
– อนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ความเชี่ยวชาญ :
CBCT,Head and neck tumours
วินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยา)

Tel. : 02-200-7837 ext.19

E-mail : yjira@hotmail.com