เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา

– ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต(รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ม.มหิดล
– Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radiology)
– อนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ความเชี่ยวชาญ :
CBCT,Head and neck tumours
วินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยา)

Tel. : 02-200-7837 ext.19

E-mail : yjira@hotmail.com