เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 หลังจากที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นลักษณะภาควิชาอิสระ โดยแยกจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้มีการแยกการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากร การเรียนการสอนและงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยมี ผศ.จุไร นาคะปักษิณ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ คนแรก จากนั้นในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้มีการปรับโครงสร้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำให้โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ได้รับการจัดตั้งเป็น “ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว (Department of Masticatory Science) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 441 (7/2553)

โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 หลังจากที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นลักษณะภาควิชาอิสระ โดยแยกจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้มีการแยกการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากร การเรียนการสอนและงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยมี ผศ.จุไร นาคะปักษิณ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ คนแรก จากนั้นในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้มีการปรับโครงสร้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำให้โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ได้รับการจัดตั้งเป็น “ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว (Department of Masticatory Science) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 441 (7/2553)

 

ปรัชญา

ระบบบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพื้นฐานแห่งสุขภาพที่ดีของประชาชน

ปณิธาน

มุ่งสร้างผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากลที่มีความรู้คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ ด้านวิทยาระบบบดเคี้ยวที่มีมาตรฐานสากล