เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

ท.บ., Fellowship Cert. in Orofacial Pain and TMD,
Diplomate American Board of Orofacial Pain,
Residency Cert. in Orofacial Pain and Dysfunction,
Ph.D. (Oral Biology),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ :
Orofacial pain, Temporomandibular disorders,
Dental Occlusion, Dental Sleep medicine

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 16

E-mail : sammu99@gmail.com