เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

ผศ. ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ :
Dental Occlusion, Temporomandibular disorders, Prosthodontics

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 17

E-mail : sunee.pon@mahidol.ac.th