เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์

ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมบดเคี้ยว),
Ph.D. (Dental Science),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 15

E-mail : belle814@yahoo.com