เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2),
วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์),
Ph.D. (Dental Science),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ :
Dental Occlusion, Temporomandibular disorders, Prosthodontics

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 18

E-mail : i6494@hotmail.com