เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์

ท.บ. , ป.บัณฑิตขั้นสูง (วิทยาระบบบดเคี้ยว)
ปริญญาเอก สาขาวิชา Dental Science
ณ Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

ความเชี่ยวชาญ :
Dental Occlusion, Temporomandibular disorders,

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 22

E-mail : nattakarn.hos@mahidol.ac.th