เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สิริกมล อินทวี

อาจารย์พิเศษ

วท.ม. (วิทยาระบบบดเคี้ยว) มหาวิทยาลัยมหิดล,
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์)
วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยมหิดล,
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล