เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข

อาจารย์พิเศษ

ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล,
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยมหิดล,
วท.ม. (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล,
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย