เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.พลกร บูรณะประเสริฐสุข

อาจารย์พิเศษ

ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล,
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยมหิดล,
วท.ม. (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล,
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมจัดฟัน)
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย