เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์

อาจารย์พิเศษ

อ.ท. (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)
M.S. (Oral Biology) University of Medicine and Dentistry of New Jersey, U.S.A
American board of Orofacial Pain American Academy of Orofacial Pain., U.S.A.
Certificate in Management of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorder ,
University of Medicine and Dentistry of New Jersey, U.S.A.
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย