INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings