INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University”

พิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานในพิธีปิดโครงการ “นักบริหารระดับต้น: ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University” โดยมีบุคลากรของสำนักงานและโรงพยาบาลทันตกรรม เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา