INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการด้วยใจ Service Mind แก่บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่ม Back office สังกัดสำนักงานคณบดี สำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ สำนักงานการวิจัย งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ และบุคลากรสังกัดภาควิชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศิริกิจ อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาจัดการธุรกิจปลีก ปัญญาภิวัฒน์ (เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP) เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ เรียนรู้วิธีการและมาตรฐานของการบริการ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญและสร้างจิตสำนึกในงานบริการ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)