INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่บุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน และงานวิจัย ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของแต่ละงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)