INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 30 มีนาคม 2561

โครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (The Professional Secretary) วันที่ 30 มีนาคม 2561

หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (the Professional Secretary) ระหว่างวันที่ 7-30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา และผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการภาควิชา ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ จำนวน 30 คน โดย

 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 รับฟังการบรรยายและWorkshop ในหัวข้อ “บุคลิกภาพที่ดีสู่ภาพลักษณ์ที่ดี” โดย อาจารย์เนตรา เทวบัญชาชัย อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้