INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การบรรยาย “งานบันดาลใจ Inspiration at Work สุขทั้งใจ ได้ทั้งงาน” โดยวิทยากร ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

การบรรยาย “งานบันดาลใจ Inspiration at Work สุขทั้งใจ ได้ทั้งงาน” โดยวิทยากร ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ