INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “บุคลากรยุคใหม่ ก้าวไกลระดับนานาชาติ” ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 300 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของทีมงานและการทำงานเป็นทีม สร้างทัศคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562