INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “การเขียนงานวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์ บุคลากระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล