INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่2

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่2

ในระหว่าง 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการฉายภาพวิดีทัศน์และบรรยายเกี่ยวประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL) หลังจากนั้นมีการบรรยาย
– การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา การไม่ต่อสัญญา โดย คุณธนรัตน์ หล่อวงศ์ จากหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

– ทุนเพื่อการพัฒนา การลาเพื่อการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
– สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดย คุณจันทิรา ศิริพิศ จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้

– การสมัคร Free Internet, ระบบ E-pay Slip, ค่า พ.ต.ส. โดย คุณทัศนาลัย คุ้มอักษร หัวหน้าหน่วยค่าตอบแทนและข้อมูลทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้
ช่วงบ่าย ได้นำบุคลากรใหม่ทำความรู้จักกับ ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ คณบดีท่านแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ โดย คุณอัญชลี คณฑีวงษ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและนำเยี่ยมชมในสิรินธรทันตพิพิธ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในช่วงเช้า ทีม MU-Guide ได้นำชมรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และนำเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล  และช่วงบ่าย ได้นำบุคลากรใหม่เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่อุทยาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรนานาชนิดให้แก่บุคลากรใหม่
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณวิทยากรและทีมMU -​Guide ทุกท่านที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่เรา และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ทุกท่านให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสองวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทำให้โครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน