INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการต้นกล้า-ไม้งาม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการต้นกล้า-ไม้งาม

เมื่อวันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในโครงการต้นกล้า-ไม้งาม สำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ในสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์รุ่นใหม่ (เป็นตัวแทนกลุ่มต้นกล้า) และอาจารย์รุ่นใหม่ (เป็นตัวแทนกลุ่มไม้งาม)

 

โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยีดิจิตอล ทั้งในด้านการเรียน การสอน การบริหาร และการวิจัย จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล