INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง Effective and Successful Mentoring”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง Effective and Successful Mentoring”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยง Effective and Successful Mentoring” แก่บุคลากร โดยมี ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัทท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบพี่เลี้ยงในองค์กร สามารถนำความรู้เกี่ยวกับระบบพี่เลี้ยงที่ได้รับไปใช้สนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จัดโดยหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล