INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ทพญ.ณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน

อ. ทพญ.ศิรดา โชคดีวาณิชย์ธำรง

อ. ทพ.จิรกิตต์ ประมวลพรสถิต

อ. ทพ.ภวัต ศรีโปดก

อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์

พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล

ผศ. ทพ.ราชัย จึงสมจิตต์

ศ. ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

ติดต่อ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

แหล่งความรู้ ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล