เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

MU DENT faculty of dentistry

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

Previous slide
Next slide

ความเป็นมา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 เดิมสำนักงานภาควิชาตั้งอยู่ ณ อาคาร 1 ชั้น 5 และมีห้องพักอาจารย์ตั้งอยู่ อาคาร 1 ชั้น 7 ซึ่งต่อมาย้ายไปยังอาคาร 1 ชั้น 6 และในปี พ.ศ. 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ทำการรื้อถอนอาคาร 1 ภาควิชาฯ จึงย้ายไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 4 และได้ทำการย้ายอีกครั้งไปยังอาคารพรีคลินิก ชั้น 8 จนปัจจุบัน

ปัจจุบันภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วยคณาจารย์ 10 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน และพนักงานประจำห้อง ทดลอง 1 คน

การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงแรกได้ฝากนักศึกษาเข้าเรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในปีการศึกษา 2515 ภาควิชาฯ เริ่มจัดการเรียนการสอนเอง รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีตลอดจนบัณฑิตศึกษาทุกระดับ รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

ภาระงานสอนของภาควิชา ครอบคลุมการสอนรายวิชาต่าง ๆ คือ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง โดยการเรียนการสอนจะเน้นหนักในรายละเอียดที่บริเวณศีรษะและคอเป็นพิเศษ นอกจากนี้ภาควิชายังร่วมกับอีก 4 ภาควิชาทางพรีคลินิกรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก นอกจากนี้ภาควิชายังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์สำหรับบริการทางวิชาการอีกด้วย

 

ปรัชญา

ความรู้กายวิภาคศาสตร์ที่ดีของทันตแพทย์ คือ ความสำเร็จของการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

ปณิธาน

สร้างทันตแพทย์ให้มีความรู้กายวิภาคศาสตร์ (โดยเฉพาะบริเวณศีรษะและคอ) ที่มีลักษณะ “แม่นยำ กว้างไกลและใฝ่รู้อย่างสม่ำเสมอ”

วิสัยทัศน์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ในสาขากายวิภาคศาสตร์ และสาขาชีววิทยาช่องปาก

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนทางกายวิภาคศาสตร์ให้กับทันตบุคลากรทุกระดับ ให้มีคุณภาพระดับสากล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาทำการวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของประเทศ
3. เผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการด้านกายวิภาคศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับช่องปากให้แก่สังคม
4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทันตบุคลากรและนักวิจัยที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และมีประโยชน์ต่อประเทศ
3. เพื่อให้ความรู้และให้การบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม