เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพญ.อรณิชา ผูกทวนทอง

ท.บ., วทบ. (กายวิภาคศาสตร์)

ปรด. (ทันตกรรมจัดฟัน)

 

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-2

E-mail : ornnicha.poo@mahidol.ac.th