เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

ผศ. ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

วท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-2

E-mail : panjit.chu@mahidol.ac.th