เว็บไซต์เก่า

นาย จิรายุ เกษมผลกูล

พนักงานประจำห้องทดลอง

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-2

E-mail : jirayu.kas@mahidol.ac.th