เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy Head of Department

ผศ. ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์

ทบ. Ph. D. (Anatomy & Cell Biology)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-3

E-mail : kanokwan.paa@mahidol.ac.th