เว็บไซต์เก่า

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565