เว็บไซต์เก่า

ผศ. ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล

วท.บ.(ชีววิทยา) วท.ม.,
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ-อณูชีววิทยา)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-2

E-mail : puji_puji6@hotmail.com