เว็บไซต์เก่า

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Acoustic in house & Afternoon coffee ดนตรีสดและกาแฟยามบ่ายจากชมรมนักศึกษาทันตแพทย์ “เมื่อฝนพรำ กับวันช้ำใจ“

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแจ้งงดให้บริการทางทันตกรรมทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบบริการทุกคลินิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของการให้บริการข้อความผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมบันเทิงต่อการปฏิบัติดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” โดย ทันตแพทย์หญิงกิติวดี ชุณหวรากรณ์

คุณหมอยิ้มใส แนะนำอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติขณะเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสัมมนา All about the mini-screw in orthodontic วิทยากร: Prof.Eddie Hsiang-Hua Lai

SABINA TRIPATHI CHANGING LIVE SPAIN MANAGEMENT WITH RTT AND HYPNOTHERAPY

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประจำอาคาร