เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

Acoustic in house & Afternoon coffee ดนตรีสดและกาแฟยามบ่ายจากชมรมนักศึกษาทันตแพทย์ “เมื่อฝนพรำ กับวันช้ำใจ“

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแจ้งงดให้บริการทางทันตกรรมทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบบริการทุกคลินิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของการให้บริการข้อความผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมบันเทิงต่อการปฏิบัติดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” โดย ทันตแพทย์หญิงกิติวดี ชุณหวรากรณ์

คุณหมอยิ้มใส แนะนำอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติขณะเข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสัมมนา All about the mini-screw in orthodontic วิทยากร: Prof.Eddie Hsiang-Hua Lai

SABINA TRIPATHI CHANGING LIVE SPAIN MANAGEMENT WITH RTT AND HYPNOTHERAPY

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประจำอาคาร