INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประจำอาคาร

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประจำอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยซ่อมบำรุง

 

วันและเวลาที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า : 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการและวิจัย

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2566