เว็บไซต์เก่า

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประจำอาคาร

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประจำอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยซ่อมบำรุง

 

วันและเวลาที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า : 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการและวิจัย

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าววันที่ 25 กรกฎาคม 2566