เว็บไซต์เก่า

ขอแจ้งงดให้บริการทางทันตกรรมทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบบริการทุกคลินิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ขอแจ้งงดให้บริการทางทันตกรรมทั้งระบบการเรียนการสอนและระบบบริการทุกคลินิก ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าววันที่ 26 กรกฎาคม 2566